ښه راغلاست

پروموټ ته

آیا تاسو یو با غیرته افغان میرمنه یاست؟

آیا تاسو د خپل هیواد راتلونکی ته پاملرنه کوئ؟

آیا تاسو د افغان میرمنو او نجونو د ژوند ښه والی ته ژمن یاست؟

Disclaimer: The information provided on this Web site is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of the U.S. Agency for International Development or the U.S. Government.

55102

لیدونکي