ښه راغلاست

پروموټ ته

USAID د ښځو پیاوړتیا پروګرام څلور برخې لري: د مشرتابه پراختیا، د ملکي خدمت روزنه، اقتصادي پیاوړتیا او د مدني ټولنې ملاتړ. دا پنځه کلني پروګرام ۲۰۱۵-۲۰۲۰ له پخوا څخه په ټول هیواد کې له ۵۰۰۰۰ څخه زیاتې میرمنو سره مرسته کړې ده.

د پروموټ پروګرام په اړه خپل نظریات KBLPromote@usaid.gov ته ولیږدۍ.