د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې (USAID) په تاریخ کې پروموټ ښځو ته د واک ورکولو پروګرام تر ټولو لویه پروژه ده. موخه دا ده چې افغاني میرمنو ته په سیاسي، خصوصي او ټولنیزو سکتورنو کې د مشرتوب فرصتونه برابر کړي او موجوده او پخواني د ښځو پروګرامونه غښتلي کړي.

پروموټ یو پنځه کلن پروګرام دی او موخه یې دا ده چې ځوانو میرمنو سره په تعلیم، پرمختګ او روزنه کې مرسته وکړي. داسې ښځینه مشران وروزي چې د افغانستان په پرمختګ کې ونډه واخیستلی شي. پروموټ د ښځو حقوقي ډلې غښتلي کوي، په اقتصاد کې د ښځو ونډه زیاتوي، د افغانستان په حکومت کې د ښځینه شمیر په تصمیم نیوونکی پوسټونو کې زیاتوي او ښځو سره د سوداګری او مدیریت مهارتونو په زده کولو کې مرسته کوي.

پروموټ د دي بخشونو څخه تشکیل شوی ده: ښځې په حکومت کې ، د ښځو د مشرۍ پراختیا ، ښځې په اقتصاد کې ، او د ښځو د حقونو ملاتړي ائتلافونه او بنسټونه (مشارکت) .