د پروموټ پروګرام په باب د زیاتو معلوماتو د پاره په لاندې پته اړیکه ونیسئ:
feedback@promoteafghanwomen.org