د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې( د پروموټ د ښځو د مشرۍ پراختیا پروژه (WLD) په افغانستان کې ډیرې با استعداده ځوانې میرمنو ته په حکومت، تجارت او  مدنې ټولنې راتلونکې مشرانې شي. د پنځو کلونو په موده کې، ۲۵۰۰۰ هغه میرمنې چې د رهبری بې سارې استعداد ولري او ټولنیزو بدلونونو ته ژمنې وي په دي پروګرام کی شامل او ثبت شي. د ښځو د  مشرۍ پراختیا پروګرام هدف دا دي چی ښځو لپاره د پوهې، مهارتونو او مسلکي شبکو په جوړولو کې اسانتیاوې برابرې کړی تر څو دوي د ټولنې بیلا بیلو پریکړې کوونکو پوړونو ته لاس رسۍ پیدا کړي. دوی به وتوانیږي ترڅو داخبره یقیني کړي چې د افغان میرمنو غږونه د ټول هیواد په حکومت، کاروبار او ټولنیزو ادارو کې اوریدل کیږي.

دوی به د هغو پالیسیو او فعالیتونو څخه چې د ښځو د ژوندانه د کیفیت او پیاوړتیا سره مرسته کوي، دفاع وکړي، دوی به په پرګرام کې د ښځو ونډه زیاته کړي، په دې توګه به سوله او سوکالي پراختیا ومومي، او دوی به داخبره یقیني کړي چې د نجونو او میرمنو ملاتړ د افغانستان د اجندا په حاشیه کې قرار نلري، بلکې د هیواد د راتلونکې په ستراتیژیکو پلانونو کې مدغم شوي دي.