خوش آمدید به

پروموت

برنامه انکشاف توانمند سازی زنان از سوی اداره انکشاف بین املللی ایالات متحده شامل چهار بخش است: توسعه رهبری، آموزش های خدمات اجتماعی، توانمند سازی اقتصادی و حمایت از جامعه مدنی. این برنامه پنج ساله (۲۰۱۵-۲۰۲۰) در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰۰ زن جوان را در سراسر کشور کمک کرده است.

بری ارائه فیدبک به برنامه پروموت به KBLPromote@usaid.gov
ایمیل کنید.