خوش آمدید به

پروموت

آیا شما یک زن با همت افغان هستید؟

آیا شما مراقب آینده کشور خود هستید؟

آیا شما متعهد به بهبود بخشیدن زندگی زنان و دختران افغان هستید؟

Disclaimer: The information provided on this Web site is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of the U.S. Agency for International Development or the U.S. Government.

55102

بازدید کننده گان