پروموت بزرگترن برنامه توانمندسازی زنان از ابتدای تاسیس USAID است. هدف این برنامه فراهم آوری فرصتها برای زنان افغان است تا بتوانند پستهای رهبریت را در حوزه سیاست، جامعه مدنی، و بخش خصوصی به عهده گیرند. پروموت همچنین در صدد ادامه برنامه های موجود و گذشته برای دختران و زنان بوده و تکمیل کننده آن برنامه ها می‌باشد.

پروموت برنامه ای پنج ساله است و هدف آن تحصیل، ارتقاء و تربیه نسل جدیدی از زنان افغان است. رهبرانی با هدف بالابردن همکاری های زنان در انکشاف و توسعه افغانستان. پروموت گروه‌های حامی حقوق زنان را تقویت می‌کند، مشارکت زنان در اقتصاد را گسترش می‌دهد، تعداد زنان در مناصب مهم تصمیم گیری در دولت افغانستان را افزایش می‌دهد، و به زنان کمک می‌کند تا مهارت‌های کسب وکار و مدیریت را کسب کنند.

پروموت از این بخش ها تشکیل شده است: زنان در حکومت، توسعه رهبری زنان، زنان در عرصه اقتصاد، و ائتلاف ها و گروه های مدافع حقوق زنان (مشارکت) .