فرصت ها

بورسیه تحصیلی

بورسیه تحصیلی از طرف دفتر بنیاد آسیا

در دانشگاه های خصوصی سرتا سر کشور پیشکش می نماید. اگر نمرات کانکور شما در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بین ۱۵۱ الی ۱۸۹ نمره بوده باشد پس شما واجد شرایط برای این بورسیه تحصیلی می باشید. ما مشتاقانه منتظر دریافت فورم درخواست برای این فرصت

ادامه مطلب...

مربوط به: پروموت آموزش

بورسیه های تحصیلی "پروموت"

 بورسیه های تحصیلی "پروموت" به درجه ماستری برای کارمندان طبقه اناث ادارات دولتی و یا غیر دولتی برای تحصیل در کشور هندوستان. اطلاعیه بورسیه های تحصیلی به درجه ماستری در کشور هندوستان به آنعده علاقمندان طبقه اناث رسانیده میشود که شرایط ذیل را پوره ﻧﻤوده

ادامه مطلب...

مربوط به: پروموت آموزش

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

مربوط به: پروموت آموزش

برنامه توسعۀ رهبری زنان – بورسیه تحصیلی مبتنی برنیازمندی

برنامه توسعه رهبری زنان  ذریعه بورسیه تحصیلی میخواهد برای زنان  هرات، کابل، کندهار، بلخ و ننگرهار فرصت های آموزشی فنی دارای بازارکار را فراهم نماید تا آنها مهارت  های شان بلند برده،  اعتماد به نفس شان را افزایش داده و کارایی خود را بالا

ادامه مطلب...