آموزش

بورسیه تحصیلی

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار ...

ادامه مطلب...

بورسیه تحصیلی از طرف دفتر بنیاد آسیا

در دانشگاه های خصوصی سرتا سر کشور پیشکش می نماید. اگر نمرات کانکور شما در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بین ۱۵۱ الی ۱۸۹ نمره بوده باشد پس شما واجد شرایط برای این بورسیه تحصیلی می باشید. ما مشتاقانه منتظر دریافت فورم درخواست برای این فرصت ...

ادامه مطلب...

بورسیه های تحصیلی "پروموت"

 بورسیه های تحصیلی "پروموت" به درجه ماستری برای کارمندان طبقه اناث ادارات دولتی و یا غیر دولتی برای تحصیل در کشور هندوستان. اطلاعیه بورسیه های تحصیلی به درجه ماستری در کشور هندوستان به آنعده علاقمندان طبقه اناث رسانیده میشود که شرایط ذیل را پوره ﻧﻤوده ...

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار ...

ادامه مطلب...