اخبار

تصویر خاص

وسعت درخواست ها برای شامل شدن در پروگرام ثابت کننده باور دختران به موفقیت شان است

بعد از یک دهه کوشش جهت بهبود حقوق زنان در افغانستان، مساوات و عدالت هنوز هم در جوامع افغانی یک مشکل عمده می باشد. امروز، اکثر زنان افغان در سکتور های مختلف جامعه اعم از خصوصی و عامه، به چالش های متفاوت مواجه می باشند. ...

ادامه مطلب...