اخبار

داستان های موفقیت

پروموت مشارکت مراتب تبریکی خود را برای خانم نرگس تَرکی جهت گزینش شان به عنوان یکی از جمله "100الهام بخش ترین و تأثیرگذارترین زنان سال 2018 از سوی بی بی سی" ابراز میدارد.

کابل، افغانستان – پروموت مشارکت مراتب تبریکی خویش را به خانم نرگس تَرکی برای این دست آورد شان، ابراز میدارد. هرچند به دلیل استعداد و تعهد واضیح و روشنِ خانم تَرکی در راستای توانمندی سازی زنان در پروژه پروموت مشارکت به حمایت مالی اداره

ادامه مطلب...

عضو ائتلاف مشارکت با زنان در ولایت بدخشان کمک کرد تا به عنوان رای دهندگان ثبت نام نمایند

به دلیل داشتن یک دورنمای روشن و واضیح که همانا بلندبردن مشارکت زنان در انتخابات 2018 می باشد، خانم حسینه (با اسم مستعار) به ائتلاف مشارکت سیاسی زنان پروژه مشارکت پیوست. زمانیکه وی معلومات بدست آورد که ائتلاف یاده شده کمپاین ثبت نام رای

ادامه مطلب...

تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان در ولایت دایکندی

تصویب قانون محو خشونت علیه زنان در سطح ملی، یک گام مهم برای خاتمه دادن ازدواجهای قبل از وقت به شمار میرود. ولی به منظورِ تغییرِ باورها و عقاید فرهنگی دیرینه در رابطه به ازدواج و بگونهِ واقعی جلوگیری از ازدواجهای قبل از وقت

ادامه مطلب...

دادخواهی نهاد دریافت کنند کمک بلاعوض مشارکت باعث رفتن دوباره دختران به مکتب گردید

نجوا (با اسم مستعار) از ولسوالی کامه ولایت  ننگرهار با یک مشکل بزرگ مواجه بود: او بسیار علاقه مند رفتن به مکتب بود، ولی یک گروه از بچه ها وی را در مسیر رفتن به مکتب بسیار اذیت می کردند، تا اینکه نجوا و

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...

محتویات تحت کار است

محتویات تحت کار

ادامه مطلب...