پروژۀ انکشاف رهبری زنان (WLD) پروموت که توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده اداره می شود, با استعداد ترین زنان جوان افغان را قادر خواهد ساخت تا رهبران آینده سکتور های دولتی، کسب و کار، و جامعه مدنی باشند. در طول پنج سال، 25000 زن با توانایی های عالی رهبری و متعهد به آوردن تحول اجتماعی مثبت به این برنامه انتخاب و شامل خواهند شد. هدف برنامه انکشاف رهبری زنان تهیه نمودن دانش, مهارت ها و شبکه های است که ایشان را برای رسیدن به رده های بالای تصمیم گیری در تمام بخش های جامعه کمک کند. . هر قدر که این ها در سطوح عالی تصمیم گیری شامل می شوند ، قدرت شان افزایش یافته و حتمی می سازند تا صدای زنان افغان در دولت، تجارت و نهاد های اجتماعی در سراسر کشور بلند باشد.

 آن ها برای سیاست های حمایت از برابری زنان، رفاه، و توانمندسازی زنان, و اشتراک زنان حمایتگر بوده و آن را در پروگرام ها رشد خواهند داد.  که در نتیجه باعث تحکیم صلح و رفاه میگردد.  این زنان رهبر قطعی خواهند ساخت که حمایت از دختران و زنان دیگر در حاشیه اجندا های افغانستان نیست بلکه به شکل متحد یک پارچه بوده و در پلان های استراتیژیک دولت مدغم خواهد شد.