پروژۀ توسعه رهبری زنان پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا  طوری فعالیت دارد که  سکتور خصوصی را در زمینۀ تسهیل برنامه هایش دخیل سازد تا منابع نهاد های عامه و خصوصی در حمایت مستقیم از اهداف راهبردی این پروژه بکار برده شود. این امر به خصوص شامل استخدام، آموزش، و سایر فرصت ها برای حمایت از اشتراک کنندگان برنامۀ توسعه  رهبری زنان می‌باشد. این مشارکت ها ممکن با نهاد های ذیل صورت گیرد:

 • جامعۀ جهانی و تمویل کنندگان توانمندسازی زنان در افغانستان
 • شرکت های محلی، ملی و چندین ملیتی؛
 • انجمن های تجارتی و بازرگانی؛
 • برنامه های تجارتی پوهنتون ها؛
 • سکتور بازاریابی نهاد های دولتی و خصوصی؛
 • انجمن هاییکه خارج از کشور که در عرصه انکشاف تجاری و اقتصادی فعالیت دارند؛

برنامۀ توسعه رهبری زنان در نظر دارد تا مشارکت های را برای حمایت از فارغین برنامۀ از طریق انجام فعالیت های ذیل ایجاد نماید:

 • بورسیه های تحصیلی انکشاف شغل و حرفه؛
 • تشبث؛
 • دورۀ کار آموزی؛
 • مربیگری
 • فرصت های بازاریابی؛