پروژه زنان در عرصۀ اقتصاد (WIE)، یک سفارش کاری تحت اثر برنامه پروموت میباشد که روی سکتور خصوصی و انکشاف نیروی کار تمرکز دارد. این پروژه، زنان را در زمینه فراگیری مهارت ها، بلند نمودن صدا و دستیابی به منابع جهت فراهم آوری کمک در امر پیشرفت اقتصادی در افغانستان و اهداف مبتنی بر کاهش فقر  و نیز پالیسی های ایجاد موثریت در عرضه خدمات، تعلیم و تربیه و نیروی کار غرض رفع نیاز های زنان در عرصۀ اقتصاد کمک خواهد نمود.

دی ای آی از طریق پروژه زنان در عرصۀ اقتصاد، تشبثات که مالکیت آن بعهده زنان میباشد و شرکت های تجارتی که زنان را در جهت عملکرد بهتر، افزایش سطح عواید و پایداری این شرکت ها استخدام مینمایند، کمک خواهد کرد. فراهم آوری مساعدت تخنیکی، آموزش مهارت های ویژۀ صنعتی و دسترسی بهتر به منابع مالی و بازار ها، عبارت از خدمات عمده این پروژه در جهت تقویت زمینه رشد سکتور خصوصی میباشد.  

جهت کمک با زنان جستجو کنندۀ وظیفه، دی ای آی زنان که سن آنان ۱۸ سال و یا بالاتر از آن باشد در زمینه بدست آوردن وظیفۀ جدید یا بهتر از طریق ارائه مشورت در مورد کار، انکشاف مهارت های محل کاری، و آموزش مهارت های تخنیکی بر اساس تقاضای بازار کمک مینماید. این کار از طریق همکاری با عرضه کنندگان خدمات آموزش های تعلیمی، حرفه یی، و تخنیکی داخلی و نیز بوسیله تمویل بورسیه های آموزشی و برنامه های صدور تصدیقنامه انجام میآبد. همچنان این پروژه- برنامه های کارآموزی، آموزش های حرفه یی و خدمات بکارگماری که برای زنان زمینۀ بدست آوردن تجربه کاری، نشان دادن توانمندی های این زنان به استخدام کنندگان و احراز وظایف جدید و بهتر را فراهم میسازد، حمایت مینماید. پروژه متذکره، شرکت ها را تشویق مینماید تا محیط کاری را برای زنان بهتر سازند.

برای معلومات بیشتر، به ویب سایت: www.promote-wie.com مراجعه نمایید.