پروموت: مشارکت

به حمایت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)، پروگرام پروموت یک تعهد مشترک بین دولت های ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افعانستان  بوده که هدف آن توانمندسازی تعداد 75000 زن افغان میباشد. به عنوان بزرگترین طرح ابتکاری برای توانمندسازی زنان در تاریخ اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، پروگرام پروموت زنان را با مهارتها، تجارب، دانش و شبکه ها جهت ایجاد روابط تجهیز نموده تا آنها کشور را دوشادوش با مردان همکار شان در جریان دهه تحول (2015 - 2024) و بعد از آن بسوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. مشارکت که به مفهوم "همکاری" یا "اشتراک" در لسان دری و پشتو میباشد، یکی از چندین پروژه های پروموت بوده که هدف از طرح آن ایجاد یک گروه بیشتر از 5000 فعالین و 50 نهاد جامعه مدنی از 34 ولایت افغانستان به منظور دادخواهی بطور موثر در راستای تقویت و گسترش برابری و توانمندسازی زنان در افغانستان، میباشد.

اهداف:

پروموت مشارکت، جهت نیل به اهداف متمم ذیل طرح ریزي گردیده است:

 • ایجاد گروه های حامی دادخواهی بین فعالین و نهادهای جامعه مدنی در سطح ملی، ولایتی و محلی که متمرکز به توسعه و گسترش برابری و توانمندسازی زنان باشند،
 • تقویت دادخواهی بیشتر مؤثر برای برابرِی و توانمندسازی زنان،
 • بلندبردن آگاهی و حمایت برای حقوق زنان در تمام 34 ولایت افغانستان و
 • افزایش مؤثریت نهادهای جامعه مدنی و دولت افغانستان در راستای تدوین و تطبیق پالیسی ها، قوانین و مقررات جندر.

رویکرد

برای رسیدن به این اهداف، پروژه مشارکت با بیشتر از 50 نهاد جامعه مدنی و 5000 فعالین از تمام 34 ولایت افغانستان کار خواهند کرد تا آنها مهمترین مسایلی را که اشتراک کامل زنان افغان در حیات اجتماعی را محدود میسازد، انتخاب، اولویت بندی و به آن رسیدگی کنند.

این پروژه از طریق بکارگیری یک روند همه شمول، شفاف و رقابتی، نهادها و فعالین جامعه مدنی را بمنظور تشکیل ائتلاف ها گرد هم جمع خواهند کرد و هر ائتلاف طوری طرح خواهد گردید تا به یک نگرانی یا مسئله دارای اولویت که از سوی زنان افغان تعیین گردیده است، رسیدگی کند. این ائتلاف ها که از سوی رهبران زن اداره میگردند، با عده کثیری از جوانب ذیدخل – شهروندان  علاقه مند، شرکای سکتورهای دولتی و خصوصی، رهبران محلی و مذهبی و رسانه ها– دوشادوش کار خواهند کرد تا در راستای توسعه کمپاین های دادخواهی مشترک که بمنظور تقویت زنان، خانواده ها، جوامع و کشور طرح گردیده اند، کمک کنند.

اجزای کلیدی رویکرد پروژه شامل موارد ذیل میباشد:

 • ایجاد یک رویکرد غیرعنعنوی ممترکز به منظور تقویت نهاد های جامعه مدنی که در راستای توسعه و گسترش برابری و توانمندی سازی زنان از طریق یک عده ائتلاف های جامع، همه شمول و ممترکز بر مسئله، کار میکنند،
 • تعقیب و پیگیری اجندای برابری و توانمندسازی زنان، این اجندای از سوی آنعده زنان افغان مورد تصمیم و تطبیق قرار میگیرد که مسایل مورد نظر و چگونگی کار کردن روی آن را انتخاب میکنند،
 • همه جانبه بودن و رسیدگی به جغرافیایی وسیعتر. این پروژه حد اقل با دو نهاد جامعه مدنی در هر ولایت کار خواهند کرد و روی نسل آینده رهبران جوان زن و نهادهای جامعه مدنی تمرکز خواهد داشت،
 • تقویت همکاری سازنده و سودمند بین جامعه مدنی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

نتایج متوقعه

 • ایجاد ۱۲ ائتلاف مبتنی بر مسئله (ائتلاف ها) با اشتراک ۵۰ نهاد جامعه مدنی و تعداد ۵۰۰۰ فعالین از ۳۴ ولایت که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنند. 
 • بلند بردن توانایی ۷۵ فیصد اعضای ائتلافها به منظور دادخواهی برای و تحت تاثیر قراردادن پالیسی ها و عملکردهای که برابری و توانمندسازی را توسعه میبخشد.
 • مشارکت در همکاری با ائتلاف ها، حد اقل ۸ قانون، مقرره یا پالیسی مربوط به حقوق زنان و مسیل مربوط به جندر را تدوین، بازبینی یا تقویت خواهد بخشید.
 • ۲۰ نهاد دولتی با اعضای ائتلاف ها مشترکاً کار خواهد کرد تا پالیسی ها، ستراتژیها، بودجه ها یا برنامه های حساس و پاسخگو به جندر که زنان افغان را حمایت و تقویت میبخشند، تدوین و روی دست گیرند.

دست آوردهای پروژه مشارکت از آغاز الی هم اکنون:

 • ایجاد و فعال نگهداشتن تمام 5 دفتر که از جمله چهار دفتر آن سوی زنان به عنوان روئسای دفاتر ساحوی مصروف فعالیت میباشند.
 • بین ماهای جنوری و اپریل سال روان، شش نشست مشورتی با اشتراک صدها تن رهبران زن از جامعه مدنی از سراسر افغانستان، تدویر یافته است تا اشتراک کنندگان مهمترین مسایل فراروی اشتراک کامل زنان در حیات اجتماعی را چنانچه از سوی زنان افغان در رابطه به آن تصمیم گرفته شده و تعریف شده اند، شناسایی و در مورد آگاهی حاصل نمایند.
 • در ماه مارچ، تیم پروژه مشارکت به تعداد بیشتر از 400 درخواست نامه های دریافت شده را ارزیابی نموده و نخستن گروه نهادها و فعالین جامعه مدنی همکار را از طریق یک روند علنی، شفاف و رقابتی انتخاب کردند. آنانیکه که به مرحله اخیر راه یافتند، به عنوان نمایندگان در نشست ملی و بنیان گذاران نخستین ائتلاف های پروژه مشارکت، ایفای وظیفه خواهند نمود.
 • در ماه اپریل سال روان، حدودی 250 تن از رهبران زن در جلسات آشنایی نمایندگان در سطح به منظور آماده شدن شان برای نشست ملی، اشتراک کردند. نمایندگان روی مهمترین سه مسئله که زنان با آنها در سطح زونهای شان مواجه اند وقرار است به تمام نمایندگان جهت رای گیری در نشست ملی ارائه گردند، تصمیم گرفتند.
 • نشست ملی پروموت مشارکت در ماه می تدویر خواهد یافت که در آن 300 تن رهبران زن از نهادهای جامعه مدنی از 34 ولایت روی مهمترین مسایلی که اشتراک کامل زنان در حیات اجتماعی را محدود میسازند، تصمیم خواهند گرفت و نخستین ائتلاف های مشارکت را تشکیل خواهند داد، که هر ائتلاف به یک مسئله یا نگرانی دارای اولویت رسیدگی خواهد کرد. در مراسم اختتامیه این نشست، نمایندگان اشتراک کننده، 12 مسئله دارای بلندترین اولویت را پیشکش، سه ائتلاف ایجاد شده را اعلان و پلانهای ابتدایی شان برای رسیدگی به سه مسئله دارای بلندترین اولویت را ارائه خواهند کرد.
 • مشارکت یک راهکار جدید و موثر را جهت تبادل معلومات و ارتباطات برای اعضای ائتلافها ایجاد نموده است. این راهکار، اعضای نهادهای اشتراک کننده جامعه مدنی و فعالین قادر خواهند ساخت تا با یکدیگر، با پروژه و موکلین کلیدی از طریق ارسال پیام های کتبی بطور مصون و موثر در ارتباط باشند.